1. Enllaç directe amb el document allotjat al wiki, del qual es presenta el logo del tipus de document
 2. Enllaç a un text word emmagatzemat al wiki.
 3. El tercer procediment seria incrustar el widget del document que es troba allotjat en una altra web d'àudio, vídeo, text (Scribd), presentacions, etc.

LES TIC


FONAMENTACIÓ DIDÀCTICA DE LES TIC EN L'ENSENYAMENT


Les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) representen un nou potencial que facilita l’aprenentatge dels estudiants i promou una millora vertadera en els plantejaments educatius més tradicionals. Poden esdevenir un element facilitador de l’aprenentatge i motivador per tal que l’alumne esdevinga aprenent actiu. Fa només quatre cursos escolars un grapat de professors pioners va començar a introduir els blocs en l’àmbit escolar, de manera que avui trobem tres plataformes educatives des de les administracions autonòmiques: Educastur (Astúries), Arablog (Aragó), XtecBlocs (Catalunya). Hi van veure ràpidament el bloc com un mitjà de comunicació que enriquia les interaccions entre els alumnes, amb el professor i sobretot, afavoria aprenentatges actius. El bloc és hereu de la premsa escolar i de la correspondència entre centres. La diversitat de funcions i usos que pot adoptar és ampla: des de la informació de recursos de tota mena fins a la interacció en investigacions grupals. A més integra diverses aplicacions que contribueixen a elaborar textos en què intervenen diferents llenguatges: fotografies, videos, àudio, mapes, línies del temps, presentacions... a més de l’escriptura. D’aquesta manera, la confecció de blocs permet ampliar els objectius des de l’ús de textos per a interactuar en la vida diària fins a la creació de textos multimèdia. L’ús de blocs a l’ensenyament no suposa per se un canvi o una millora educativa si no tenim molt clares les metes educatives i adequem aquest nou recurs als objectius que programem. Es tracta d’un repte, d’una experiència d’investigació apassionant.Paper dels blocs d'aula en una teoria construccionista (constructivista)


Convé introduir lentament l’ús del bloc -i el wiki- dins l’aula perquè suposa una nova pràctica comunicativa caracteritzada pel protagonisme que adquireixen els alumnes acompanyat d’una responsabilitat que assumeixen públicament. El discurs de l’alumne guanya un destinatari que no és només el professor i els companys d’aula, sinó qualsevol que visite la pàgina. D’aquesta manera afavoreix l’escriptura reflexiva ja que l’alumne s’ha de preguntar contínuament si és interessant el que diu i si és la manera adequada. Aquesta reflexió els incita a regular el procés comunicatiu de l’escriptura:

 • Construeixen la pròpia identitat: com volen mostrar-se?
 • Construeixen una representació del destinatari: a qui s’adrecen?
 • Fan explícit el propòsit que es dóna en els seus escrits: què volen aconseguir amb ells?
 • Seleccionen el contingut i la manera d’expressar-lo. El bloc implica interacció amb els comentaris i amb les noves qüestions suscitades, a més, serveix per a pensar, escriure, participar i compartir:
 • Pensar com es poden resoldre els problemes de la seua gestió i la classe d’interacció que els autors sostenen.
 • Escriure de manera reflexiva adequant-se al propòsit, al destinatari, a la situació, usant els diversos recursos del bloc: fotos, diaporames, àudio, video, etc.. Penseu en el fotolog que usen ara publicant i comentant les seues fotos personals. Amplien així la seua competència digital.
 • Serveixen també per a participar en la conversa generada a fi de persuadir, ajudar, demanar ajuda, expressar-se... és a dir, a fi de fer de l’aula un espai comunicatiu diversificat i ric en experiències (com la metàfora del Turisme 2.0. que alguns volen parafrasejar).


Quins aprenentatges promouen els blocs i els wikis


Ensenyen continguts que tenen a veure amb el saber fer i amb actituds i valors:

 1. Procediments relacionats amb la construcció de sabers conceptuals: identificar, analitzar, contrastar, ordenar, classificar, etc.
 2. Procediments de recerca, selecció, organització, contrast i valoració de la informació, així com de la comunicació dels propis coneixements i les idees.
 3. Procediments que intervenen en la regulació de les activitats pròpies: buscar explicacions a fets, establir una meta, seleccionar els mitjans, traçar un pla d’actuació.


Blocs, wikis, i competència en comunicació lingüística


En el vessant de la lectura, l’alumnat ha de saber localitzar i seleccionar la informació, integrar-ne la nova, i saber resumir, esquematitzar i reutilitzar-la. En el camp de la composició escrita, les activitats haurien d’estar encaminades a la construcció i comunicació dels coneixements propis de l’àrea en qüestió.

Una reflexió important:
En el nostre tipus d’ensenyament, els textos que elabora l’alumnat compleixen bàsicament la funció de transmissió de sabers: es traspassa la informació des del professor i el llibre a l’alumne i aquest la retorna complint el ritual pedagògic. L’alumne repeteix les fonts solament. El bloc podria complir un paper fonamental per donar sentit als textos com a escrits públics perquè guanyen una nova dimensió: té uns altres destinataris definits que també s’han de tenir en compte. A més hi ha el fet que alumnes i professorat es converteixen en editors, interactuen fora de l’aula i en un espai nou i públic. Quan introduïm l’alumnat en aquest nou mitjà de blocs i wikis, els hem d’ensenyar les seues característiques, hem de fer alfabetització digital, si bé, cada vegada hi ha més alumnes que en tenen coneixements perquè fan servir presentacions power points, muntatges de video, seleccions musicals en mp3, publicació de fotos en fotolog, xats, participen de fòrums de debat, etc. Per acabar aquest punt, l’escriptura didàctica en els blocs i els wikis, com a nous gèneres textuals de caràcter formal, basen també les seues característiques d’adequació,coherència i cohesió al costat de la correcció.


Font: Usos educatius dels blogs, Francesc Balagué i Felipe Zayas. UOC, 2008


Username
Email
Password
p-miriam-01
p-miriam-01@members.wikispaces.com
neaclo
p-maria-01
p-maria-01@members.wikispaces.com
fraicl
p-teresa-01
p-teresa-01@members.wikispaces.com
phacow
p-carme-01
p-carme-01@members.wikispaces.com
bialio
p-alicia-01
p-alicia-01@members.wikispaces.com
roucho
p-estrella-01
p-estrella-01@members.wikispaces.com
clatro
p-alex01-01
p-alex01-01@members.wikispaces.com
vikewi
p-gloria-01
p-gloria-01@members.wikispaces.com
diacho
p-laura-01
p-laura-01@members.wikispaces.com
phusoc
p-victor-01
p-victor-01@members.wikispaces.com
croumi
p-alex02-01
p-alex02-01@members.wikispaces.com
naetou
p-sara01
p-sara01@members.wikispaces.com
taipha
p-anna
p-anna@members.wikispaces.com
treasl
p-fina
p-fina@members.wikispaces.com
wrepho
p-carme02
p-carme02@members.wikispaces.com
vefrit